1. Phần mềm viết công thức toán học:

https://taimienphi.vn/download-mathtype-1425/6.9-phien-ban

2. Phần mêm AC